Rûteplan fan in ferwûne muzikant

Francis Rimbert hat der foar keazen om syn persoanlike fideo-argiven mei ús te dielen.

Dit binne lytse fideomontages dy't hy oanpast yn 'e tiid fan har gearwurking en dy't wat kultmominten befetsje!

Ik hie altyd in lytse mear of minder krêftige kamera by my, en mei myn gefoel foar spot, in min of mear humoristyske blik op al dy jierren mei dizze muzikant út Lyon. Dat ik hie wille om myn persoanlike fyzje fan ús wrâldreizen te realisearjen. It grinzde soms oan it earbiedige en myn "kollega's" op it poadium fûnen wolris dat ik de koark wat te fier skood! Mar as ik dy lytse montages wer sjoch, dan ha ik der neat spyt fan want der sit ek de blik fan in muzikant efter in grutte stjer.

Francis Rimmert

Seizoen 1 - Reisdeiboeken (Europe in Concert)

Seizoen 1: Reisdeiboeken, Europa yn konsert

Oflevering 1: 24 augustus 2022

Oflevering 2: 7 septimber 2022

Seizoen 2: Magical Oxygen Tour

Oflevering 1: 3 oktober 2022

Oflevering 2: 10 oktober 2022

Seizoen 3: Wierskynlik Live Tour

Oflevering 1: 7 novimber 2022

Oflevering 2: 14 novimber 2022