ਗੁਡਜ਼

ਚੇਤਾਵਨੀ: "ਗੁਡੀਜ਼" ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਰੇਡੀਓ ਇਕਵਿਨੋਕਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ ਸਪ੍ਰੈਡਸ਼ਾਟ.
ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਪ੍ਰੈਡਸ਼ਰਟ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।